svk

Standaard Verwerkersovereenkomst Klanten

Dit is een aanvullende overeenkomst tussen High Quality Leads (“HQ Leads”)
en haar Klanten  (versie 1.0 per 25-05-2018).

Overwegende dat:

 • Klant is met HQ Leads een Overeenkomst aangegaan voor de levering van Leads (telefonisch, email , etc)
 • Dit door inzet van specifieke websites die deze leads genereren,
  “lead generatie websites”
 • Van toepassing zijn de gebruikelijke  Algemene Voorwaarden van HQ Leads, haar privacystatement en Cookiebeleid  en deze Verwerkersovereenkomst
 • Deze overeenkomst bevat bepalingen betreffende de verwerking van data, te kwalificeren als een Verwerkersovereenkomstals bedoeld in Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Deze pagina is te allen tijde te raadplegen.
 1. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tussen HQ Leads en Klant kan HQ Leads data van transacties bij de Klant (geen persoonsgegevens, hierna: Transactiedata), met Klant delen. Partijen komen overeen dat, voor zover Klant en/of HQ Leads data verwerkt van de Klant, Klant en/of HQ Leads zijn aan te merken is als de Verwerkerin de zin van de AVG en Klant als de Verantwoordelijke. Klant en HQ Leads zullen derhalve alleen data verwerken in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst met de Klant.
 2. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tussen HQ Leads en Klant kan HQ Leads data (in het bijzonder data via het zogenaamde ‘Prefillen’ op de website van de Klant) van Klant opslaan en verwerken. Partijen komen overeen dat, voor zover HQ Leads data verwerkt in opdracht van Klant, HQ Leads is aan te merken is als de Verwerkerin de zin van de AVG en Klant als de Verantwoordelijke. Klant en HQ Leads zullen derhalve alleen data verwerken in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst met Klant en alleen indien vooraf afgestemming heeft plaatsgevonden tussen HQ Leads en Klant welke data het betreft en hoe de toestemming voor het verkrijgen en delen van de data door Klant is geborgd. Doel van Prefillen -en de verwerking van data om Prefillen mogelijk te maken- is de user experience op de leadgeneratie websites van HQ Leads verbeteren.
 3. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tussen Klant en HQ Leads kan HQ Leads data (in het bijzonder data in de zogenaamde sub ID’s, of in specifieke gevallen in geval van ‘Issue handeling’, ten aanzien van kwaliteitscontroles, testen of malfunctioneren) van Klant opslaan en verwerken. Partijen komen overeen dat, voor zover HQ Leads data verwerkt in opdracht van Klant, HQ Leads -en indien de data ook gedeeld wordt met Klant, ook Klant- aan te merken is/zijn als de Verwerkerin de zin van de AVG en Klant als de Verantwoordelijke. HQ Leads en Klant zullen derhalve alleen data verwerken in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst met Klant. Klant spant zich in zo min mogelijk persoonlijke data aan HQ Leads door te geven / bij HQ Leads op te slaan. Indien Klant persoonlijke data aan HQ Leads doorgeeft, dient Klant de data zoveel mogelijk te anonimiseren of pseudonimiseren. HQ Leads verklaart dat data van Klant zijn Sub ID’s niet met anderen gedeeld worden. Doel van Sub ID’s -en de verwerking van data om Sub ID’s mogelijk te maken- is de Klant terugkoppeling te geven via welke Link een Transactie is gegenereerd. Doel van Issue handling -en de verwerking van data om Issue handling mogelijk te maken- is kwaliteitscontrole, testen van de werking van de techniek of malfunctioneren te detecteren en op te lossen.
 4. Klant stelt zich op de hoogte van de Programmavoorwaarden van HQ Leads. Klant heeft de mogelijkheid om aanvullende voorwaarden omtrent Dataverwerking in de Programmavoorwaarden op te nemen. Standaard gelden de afspraken in deze Verwerkersovereenkomst.
 5. Klanten die data van HQ Leads ontvangen dienen zich te houden aan de afspraken zoals vastgelegd in deze Standaard Verwerkersovereenkomst voor Klanten.
 6. Klant beschermt zijn wachtwoorden en neemt volledige verantwoordelijkheid voor zijn eigen Account bij HQ Leads (hierna: Account) evenals het gebruik door derden van zijn Accounts. Klant is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn Account, met uitzondering van de activiteiten van ondersteuningsmedewerkers van HQ Leads zoals in dit artikel genoemd. Klant stelt HQ Leads onmiddellijk, nadat zulks aan Klant bekend is geworden, in kennis van ongeoorloofd gebruik van het Account van Klant of enige andere inbreuk op de veiligheid waarvan Klant op de hoogte is.
 7. Klant en HQ Leads garanderen dat zij volledig aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verplichtingen uit de AVG, voldoen ten aanzien van de data en in bijzonder persoonsgegevens.
 8. HQ Leads is verplicht het gebruik van de diensten van HQ Leads en de wijze waarop het gegevens verzamelt, verwerkt en deelt bekend maken. Dit kan worden gedaan door een prominente link weer te geven naar de pagina over het privacybeleid voor de diensten van HQ Leads (te vinden via HQ-Leads.com/privacy-avf-gdpr/). HQ Leads zal alle redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat een Bezoeker duidelijke en uitgebreide informatie krijgt over het opslaan en verwerken van Affiliate cookies of andere informatie over het apparaat van de Bezoeker wanneer dergelijke activiteit plaatsvindt in verband met de Dienst en wanneer het geven van dergelijke informatie en het verkrijgen van een dergelijke toestemming bij wet vereist is. Een standaardtekst voor in haar privacystatement is beschikbaar via HQ-Leads.com/privacy-avg-gdpr/. Deze tekst dient te worden aangevuld indien Klant Persoonsgegevens van de Bezoeker verwerkt (bijvoorbeeld door activiteiten van de bezoeker te meten doormiddels van een inlog of lidnummer) en deze Persoonsgegevens worden doorgegeven aan HQ Leads of gekoppeld aan data van Klants, of Persoonsgegevens aan de Klant worden doorgegeven (bijvoorbeeld door data te Prefillen via de link, of door te sturen in het geval van in paragraaf 1 genoemde ‘Issue handeling’).
 9. Klant staat er jegens HQ Leads en Klant voor in dat deze gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden, (ii) dat zij gerechtigd is om de data aan HQ Leads of Klant te verstrekken, en (iii) dat zij gerechtigd is HQ Leads of Klant als Verwerker van de betreffende data in te schakelen. Klant verleent HQ Leads en Klant het recht om zelf (sub)verwerker(s) in te schakelen, mits (sub)verwerker(s) voldoen aan de afspraken zoals zijn vastgelegd in deze Verwerkersovereenkomt.
 10. Klant vrijwaart HQ Leads volledig tegen alle claims van derde partijen, waaronder de Sub-verwerkers, die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van data door Klant en/of die het gevolg zijn van de schending van in deze Verwerkersovereenkomst genoemde garanties door Klant.
 11. In het geval van een datalek bij HQ Leads waarbij data van Klant is betrokken, verplicht HQ Leads zich dit binnen 24 uur bij Klant te melden.
 12. In het geval van een datalek bij Klant waarbij data van HQ Leads of van een Klants van HQ Leads is betrokken, verplicht Klant zich dit binnen 24 uur bij HQ Leads te melden.
 13. HQ Leads verklaart dat data van Klant alleen op servers binnen de EU worden opgeslagen of anders alleen in landen die een passend beschermingsniveau waarborgen.
 14. Klant verklaart dat indien deze Persoonsgegevens, gecombineerd met data van Klants welke is verkregen via de diensten van HQ Leads, opslaat, dit niet wordt opgeslagen in landen die geen passend beschermingsniveau waarborgen.
 15. HQ Leads spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen en de gegevensoverdracht tussen Klant en HQ Leads te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. HQ Leads implementeert hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Klant verklaart kennis te hebben genomen van de door HQ Leads genomen maatregelen en te hebben vastgesteld dat die maatregelen een passend beveiligingsniveau garanderen ten aanzien van de data die worden verwerkt.
 16. Klant spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen en de gegevensoverdracht tussen Klant en Klant te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Klant implementeert hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. HQ Leads heeft het recht kennis te nemen van de door Klant genomen maatregelen en vast te stellen dat die maatregelen een passend beveiligingsniveau garanderen ten aanzien van de data die worden verwerkt.
 17. Klant en HQ Leads verklaren niet meer data op te slaan dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van zijn diensten (privacy by design).
 18. Klant en HQ Leads verklaren -eventueel naar personen heleidbare- data niet langer op te slaan dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van zijn dienst en na beëindiging van de Overeenkomst te verwijderen, tenzij hier een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.
 19. Zowel HQ Leads als Klant is gehouden tot geheimhouding van alle data en informatie die zij als uitvloeisel van deze Verwerkersovereenkomst verwerkt, behoudens in zoverre die data of informatie klaarblijkelijk geen geheim of vertrouwelijk karakter hebben, dan wel reeds algemeen bekend zijn.
 20. HQ Leads is te allen tijde gerechtigd deze Verwerkersovereenkomst te veranderen. De Klant zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. Indien Klant niet binnen 14 dagen na verzending van de gewijzigde Verwerkersovereenkomst bezwaar aantekent, wordt de Klant geacht de gewijzigde Verwerkersovereenkomst te hebben aanvaard.
 21. Deze Verwerkersovereenkomst zal van kracht zijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst tussen Klant en HQ Leads. Indien de Overeenkomst eindigt, eindigt deze Verwerkersovereenkomst van rechtswege, behalve wanneer de aard van de verwerking en of de aard van de bepaling het voortduren van de specifieke bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst vergt.
 22. De leidende toezichthouder is de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.